შემოგვიერთდით

საქართველოს მთავრობამ საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, „საექთნო საქმიანობის განვითარების ეროვნული საბჭოსთან“ კოორდინაციით, მოამზადა „საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგია“, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის №334 დადგენილებით.

სტრატეგია  წარმოადგენს საექთნო/საბებიო ადამიანური რესურსის განვითარების ხედვას (2019-2025 წლები), რომელიც თანმიმდევრული ღონისძიებების გატარების საშუალებით უზრუნველყოფს, ქვეყანაში არსებობდეს საექთნო ადამიანური რესურსის დაგეგმვის, განათლების/პროფესიული განვითარების და პროფესიული რეგულირების მდგრადი, თანამედროვე მოთხოვნებთან თავსებადი, ეფექტური სისტემა, რომელიც პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით გატარებულ სწორ საკომუნიკაციო ინტერვენციებთან ერთად ხელს შეუწყობს სამედიცინო მომსახურება იყოს უსაფრთხო და ხარისხიანი, რაც არის საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების საწინდარი.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N334 2019 წლის 16 ივლისი ქ. თბილისი საექთნო საქმის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ იხილეთ: აქ.