შემოგვიერთდით

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს  კომისიის აპარატის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტის პოზიციაზე.

თანამდებობრივი სარგო:  პოზიციისთვის განსაზღვრული სახელფასო განაკვეთის მინიმალური ოდენობა – 1665 ლარი (დარიცხული)

ანგარიშვალდებულება:   ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის წინაშე

სამუშაოს ტიპი:  სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა:  6 თვე

ძირითადი ფუნქციები (მოვალეობები):

 1. კომისიაში დანერგილი ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონული პროგრამის ადმინისტრირება;
 2. კომისიაში დანერგილი შრომის ანაზღაურების (Payroll) ელექტრონული სისტემის ადმინისტრირება;
 3. ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული  ადმინისტრაციული და საკადრო-საკანცელარიო საკითხების მართვა (მაგალითად: ბრძანებები,  შრომითი ხელშეკრულებები და ა.შ)
 4. თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მართვა;
 5. ახალი თანამშრომლის მიღების და  სოციალიზაციის პროცესის მართვა;
 6. კომისიის თანამშრომელთა შიდა კომუნიკაციის ხელშეწყობა, თანამშრომელთა ინფორმირება;
 7. ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხადებული კონკურსების ადმინისტრირება;
 8. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ყოველთვიური, კვარტალური და წლიური ანგარიშისთვის ინფორმაციის მოგროვება;
 9. თანამშრომელთა შესრულებული სამუშაოს შეფასების პროცესის მართვაში მონაწილეობა;
 10. უშუალო ხელმძღვანელის  სხვა დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

განათლება: ბაკალავრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების,  ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის, ფსიქოლოგიის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.

სასურველია: მაგისტრის ხარისხი ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით.

სამუშაო გამოცდილება: სულ მცირე 1 წელი ადამიანური რესურსების მართვის, ადმინისტრირების, პერსონალის შერჩევის,   შეფასების ან ტრენინგებისა და განვითარების მიმართულებით.

სასურველია: 

 • სამუშაო პროცესების აღწერა-ანალიზის მიმართულებით ან hr ჯენერალისტად მუშაობის გამოცდილება.
 • საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით გამოცდილება.

უცხო ენის ცოდნა:

ინგლისური ენა – B2 დონე

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:  

MS Office (Word, Excel, Powerpoint) – კარგი

სასურველია: კანდიდატს სასურველია ჰქონდეს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ან/და ადამიანური რესურსების მართვის ელექტრონულ პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება

კომპეტენციები და უნარები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პასუხისმგებლობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • დისციპლინა;
 • ინიციატივიანობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • აქტიური მოსმენისა და კომუნიკაციის უნარი

კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში დასაქმების პირობა:

ინტერესთა კონფლიქტი:

1. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–11 მუხლის შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს და კომისიაში ნებისმიერ საშტატო პოზიციაზე არ შეიძლება დაინიშნოს პირი თუ:

ა) არის სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი;

ბ) არის პოლიტიკური პარტიის წევრი;

გ) ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს იმ პირისათვის, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

დ) ფლობს იმ საწარმოს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

ე) არის თანამდებობის პირი, წარმომადგენელი, რწმუნებული ან კონსულტანტი იმ პირისა, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს;

ვ) აქვს სხვა პირდაპირი ან არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი იმ პირის მიმართ, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს.

2. დასაქმებული, სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ჩათვლით, არ შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც მეორე პუნქტის ა-ვ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინტერესთა კონფლიქტი აქვს.

3. სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი არ შეიძლება იყოს პირი, რომლის ოჯახის წევრსაც აქვს ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინტერესთა კონფლიქტი.

თუ  თანამდებობაზე  დანიშვნის შემდეგ  გამოვლინდა აღნიშნული გარემოება, დანიშნული პირი გათავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება

მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე vacancy@comcom.ge აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს:

 • თავისი რეზიუმე (CV);
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • მუშაობის  დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი (შრომის წიგნაკი, ცნობა სამუშაო ადგილიდან ან დამსაქმებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი);
 • ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი ცნობა/სერტიფიკატი, ან ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ: ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ ქონის შესახებ „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად. (იხდანართი).

გთხოვთ სათაურში (subject) მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება – “ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი “

თქვენ მიერ გამოგზავნილი რეზიუმე “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლოა შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს, მათ შორის განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები კომისიის მხრიდან დამუშავდება დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნებისათვი.

კონკურსის ეტაპებია:

 1. კანდიდატების მიერ წარდგენილი საბუთების გადარჩევა;
 2. წერითი დავალება;
 3. გასაუბრება, შემთხვევათა ანალიზის მეთოდით.

საბუთების მიღების ვადაა: 2020 წლის 30 ოქტომბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით.

HRjobs.ge – შერჩევისა და ტალანტების მართვის მენეჯერი

რა ვაკანსიაა: თეგეტა მოტორსს აქვს შერჩევისა და ტალანტების მართვის მენეჯერის ვაკანსია

რამდენი დრო მაქვს გამოხმაურებისთვის: 15 სექტემბერი / ბოლო ვადა: 15 ოქტომბერი

ვაკანსიის კოდი: TGM0000760
ადგილმდებარეობა: თბილისი
კატეგორია: ადამიანური რესურსების მართვა
დასაქმების ტიპი: სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი: სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე: სპეციალისტი

ძირითადი მოთხოვნები:

გამოცდილება:

** მინიმალური სამუშაო გამოცდილება: 3 წელი
** გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვაში: 3 წელი.

განათლება:

** ხარისხი: ბაკალავრი, მაგისტრი
** სფერო: ბიზნესის მართვა, სოციალური მეცნიერებები.

ენების ცოდნა:

** ქართული – ძალიან კარგი
** რუსული – ძალიან კარგი
** ინგლისური – ძალიან კარგი.

უნარები:

** დეტალებზე ორიენტაციის უნარი
** დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
** გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

დამატებითი მოთხოვნა: სასურველია რეკრუტინგულ კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება.

სამუშაოს აღწერა:

** ახალი თანამშრომლის მიღების მოთხოვნის ანალიზი და საჭიროების დადგენა;
** ვაკანსიის გამოცხადება, შემოსული აპლიკაციების პირველადი გადარჩევა და ბაზის წარმოება;
** ჰედჰანტინგი;
** ტესტირების ეტაპის დაგეგმვა და ადმინისტრირება;
** კანდიდატებთან გასაუბრების ჩატარება;
** შერჩეული კანდიდატისთვის სამუშაო შეთავაზების მომზადება და გაცნობა;
** ახალი თანამშრომლის მიღების პროცესის მართვა;
** ტრენინგების/სწავლების საჭიროების დადგენა;
** საგამოცდო ვადაში მყოფი თანამშრომლების სწავლების მონიტორინგი.

განაცხადის შესატანად, გთხოვთ, მიჰყევით ბმულს: https://career.tegetamotors.ge/Job/760

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 30 სექტემბერი, 2020 წ.

გაცნობებთ, რომ შევსებული აპლიკაცია ავტომატურად ხვდება კომპანიის მონაცემთა ბაზაში და ინახება 3 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, თქვენი კანდიდატურა შესაძლებელია განხილულ იქნას შპს “თეგეტა მოტორსის” ან მისი შვილობილი კომპანიების მიერ სხვა, მსგავს პოზიციაზე ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში.

გისურვებთ წარმატებებს!

HRjobs.ge – HR მენეჯერებისთვის განკუთვნილი ვაკანსიების მთავარი პლატფორმა მუდმივად შემოგთავაზებთ ჩვენს სფეროში საუკეთესო ვაკანსიებს.

HRjobs.ge – ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

რა ვაკანსიაა: სს “თიბისი ლიზინგ” აქვს ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის ვაკანსია

რამდენი დრო მაქვს გამოხმაურებისთვის: 15 სექტემბერი / ბოლო ვადა: 15 ოქტომბერი

სად: თბილისში
სამუშაო განაკვეთი: სრული (ორშაბათი – პარასკევი)
სამუშაო საათები: 09:30-18:30 (შესვენება 1 საათი)

ასევე, ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში გთავაზობთ:

** ჯანმრთელობის დაზღვევას;
** დანაზოგის შექმნას საპენსიო ფონდისთვის (4%);
** თანამშრომლისთვის განკუთვნილ სპეციალურ შეთავაზებებს სხვადასხვა პროდუქტებზე;

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

** ადამიანური რესურსების მიმართულებით პროცედურების და ინსტრუქციების შემუშავება და მათი პერიოდული განახლება;
** HR ბიუჯეტის განსაზღვრა;
** ​გრეიდების სისტემის შემუშავება და მართვა;
** თანამშრომელთა სამოტივაციო სისტემის შემუშავება;
** საბონუსე სისტემის განსაზღვრა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა;
** კადრების შერჩევა/რეკრუიტმენტი (ვაკანსიის გამოცხადება, სივების სორტირება, პირველი ეტაპის გასაუბრება);
** კადრების შერჩევის მიზნით უმაღლეს სასწავლებლებთან ურთიერთობა;
** თანამშრომლების სამუშაო აღწერილობების მომზადება/განახლება უშუალო ხელმძღვანელთან შეთანხმებით;
** სწავლებისა და განვითარების მიმართულების სტრატეგიის შემუშავება, თანამშრომელთა ინდივიდუალური საჭიროებების გამოვლენა;
** ტრეინინგების დაგეგმვა და ორგანიზება;
** თანამშრომელთა კმაყოფილების დონის განსაზღვრა კვლევების და შეფასებების საფუძველზე;
** კორპორატიული წვეულებების/Team Building-ების ორგანიზება;
** თიბისი ბანკთან და სხვა ანგარიშვალდებულ ინსტიტუტებთან რეპორტინგი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება;
** მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
** შრომის კოდექსის ცოდნა;
** ინგლისური ენის ცოდნა;
** Microsoft Microsoft Office (Excel, Word)

დამატებითი უნარ-ჩვევები:

** დროის მართვის უნარი;
** საქმის ეფექტურად განაწილების უნარი;
** დეტალებზე ორიენტირებულობა;
** გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
** ანალიტიკური აზროვნება;
** გუნდურად მუშაობის უნარი;
** პასუხისმგებლობის და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;

დაინტერესების შემთხვევაში გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეზიუმე შემდეგ მისამართზე: vacancy@tbcleasing.ge

გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება.

HRjobs.ge – HR მენეჯერებისთვის განკუთვნილი ვაკანსიების მთავარი პლატფორმა მუდმივად შემოგთავაზებთ ჩვენს სფეროში საუკეთესო ვაკანსიებს.