შემოგვიერთდით

PMC ადამიანური რესურსის მენეჯმენტის ცენტრი

ადამიანური მენეჯმენტის ცენტრი – PMC-ი ორგანიზაციებს ადამიანური და სოციალური კაპიტალის შექმნისა და ეფექტიანი მართვის გზით წარმატების მიღწევაში ეხმარება.

PMC-ის სერვისები დააინტერესებთ იმ კომპანიებსს, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ ადამიანური რესურსის მართვის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ბიზნესის წარმატებისა და თანამშრომელთა კეთილდღეობისათვის; ასევე, მათ ვინც ინოვაციებსა და განვითარებაზე, ორგანიზაციულ სამრთლიანობაზე, თანამშრომელთა შრომითი კმაყოფილების, ჩართულობისა და ერთგულების მაღალ ხარისხზე არიან ორიენტირებულნი.

PMC-ის სისტემურ მიდგომებზე დაფუძნებული HRM სერვისები ორიენტირებულია სამი ძირითადი ამოცანის გადაჭრაზე:

 • სამუშაო მოთხოვნებიდან გამომდინარე შესაბამისი უნარებისა და კვალიფიკაციის მქონე კადრების შერჩევა;
 • HRM პროცესების ისე წარმართვა, რომ ამაღლდეს თანამშრომელთა მოტივაცია და ორგანიზაციისადმი ერთგულება;
 • ისეთი გარემო პირობების შექმნა, სადაც პერსონალი თავისუფლად შეძლებს საკუთარი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზებას, ამავდროულად, ექნება საკუთარ საქმესთან და ორგანიზაციასთან მიკუთვნებულობის მაღალი ხარისხი.

ამ ამოცანების გადასაწყვეტად PMC-ი ორგანიზაციებს სთავაზობს მრავალფეროვან და კომპლექსურ სერვისებს:

 • HRM აუდიტი, რეკომენდაციების შემუშავება და HRM პროცესების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა
 • ორგანიზაციის სტრუქტურის რედიზაინი, სტრუქტურული ერთეულების დებულებებისა და თანამდებობრივი ინსტრუქციების შემუშავება
 • პერსონალის შერჩევის პროცესის მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემის შემუშავება
 • სამოტივაციო პოლიტიკის შემუშავება
 • ტრენინგი და განვითარება
 • კარიერის დაგეგმვა: კარიერული შეფასება და კონსულტირება
 • საკომპენსაციო სისტემების ანალიზი და სრულყოფა
 • და სხვა

PMC-ის განსაკუთრებული სერვისებია:

 • მრავალდონიანი ორგანიზაციული კვლევები და კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები;
 • შეფასების ინსტრუმენტების შექმნა / ადაპტაცია დამკვეთისთვის ექსკლუზიური გამოყენების უფლებით.

PMC-ი თავის საქმიანობაში იყენებს თანამედროვე სამეცნიერო მეთოდოლოგიას – სანდო, ვალიდურ და საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებულ მეთოდებს.

ახალ, არსებულ რეალობას მორგებული სერვისები:

პოსტპანდემიურ პერიოდში არსებულ გამოწვევებზე ეფექტიანი და სისტემური რეაგირებისთვის PMC-ი ორგანიზაციებს სთავაზობს საკონსულტაციო მომსახურებას – HRM სისტემის რედიზაინს ანტიკრიზისული მართვისთვის, მოთხოვნებისა და შესაძლებლობების ანალიზს;

PMC დაეხმარება კომპანიებს უფრო მომზადებული, ნაკლები დანაკარგით და ახალი შესაძლებლობებით შეხვდნენ პოსტპანდემიურ პერიოდს.

PMC-ი ორგანიზაციებს ასევე სთავაზობს online სერვისებს, მათ შორის, ორგანიზაციულ კვლევებსა და მომხმარებელთა განწყობების თვისებრივ და რაოდენობრივ კვლევებს online რეჟიმში.

ჩვენ შესახებ:

PMC-ი არის პირველი HRM საკონსულტაციო ორგანიზაციაა საქართველოში. ის 2000 წელს დაფუძნდა ფონდ „ევრაზიის“ ხელშეწყობით. PMC-ი პროფესიონალ ფსიქოლოგთა გუნდია, რომელთაც შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში, მათ შორის, HRM-ში, დიდი პრაქტიკული გამოცდილების გარდა, აქვთ სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება.

PMC-ის დამფუძნებელია ია კუტალაძე, ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ პროფესორი, შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი.

გაიგე მეტი მათ შესახებ: ვებ-გვერდი FB LinkedIn

შეუკვეთე მომსახურება: ტელ: 599936703 info@pmc-consulting.ge

HR shop – მუდმივად დაემატება HR მენეჯერებისთვის საინტერესო და საჭირო სერვისები და პროდუქტები სპეციალური შეთავაზებებით.

ვიშოპინგოთ HR-ულად!

დარეგისტრირეთ კომპანია თქვენც, ჩაერთეთ დღესვე და განათავსეთ სერვისი/პროდუქტი!