შემოგვიერთდით

13 სექტემბერს სასტუმრო ,,იოტაში’’ ევროკავშირის პროექტის EEAL შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართება

2017 წლის 13 სექტემბერს, თბილისში, სასტუმრო ,,იოტაში’’ ევროკავშირის პროექტის EEAL – ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება’’ ფარგლებში შემაჯამებელი ღონისძიება გაიმართება.

 ღონისძიებაზე სიტყვით წარსდგება როგორც პროექტის საორგანიზაციო ჯგუფი, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი, ზაზა სოფრომაძე, “ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში” წარმომადგენელი, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სტუმრის სტატუსით ღონისძიებას სამთავრობო სტრუქტურების და ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლები, ევროკავშირის დელეგატები საქართველოში, დამსაქმებლები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაესწრებიან.

ღონისძიებაზე პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული ჟურნალისტთა კონკურის საუკეთესო რადიო ნამუშევრის ნომინაციაში გამარჯვებული კონკურსანტი და 2017 წლის საუკეთესო დამსაქმებლები გამოვლინდებიან, აგრეთვე შედგება პროექტის ფარგლებში შექმნილი ფილმის პრემიერა.

ოთხ სამიზნე რეგიონში მოქმედი პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები საბოლოო შედეგებს წარადგენენ და ორი წლის განმავლობაში მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, დაძლეულ და დასაძლევ ბარიერებზე იმსჯელებენ.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი, ზაზა სოფრომაძე სიტყვით წარსდგება აუდიტორიის წინაშე და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიერ სპეციალურად შემუშავებული უნიკალური დასაქმების მოდელის მდგრადობაზე ისაუბრებს, რომელსაც პროექტის დასრულების შემდგომ სახელმწიფო ოფიციალურად გადაიბარებს.

ღონისძება ორგანიზებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება“ ფარგლებში. პროექტი მიზნად ისახავს სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების და დასაქმების გზით. პროექტი ასევე ემსახურება პროფესიულ სასწავლებლებსა და ბიზნეს სექტორს შორის პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმისა და დისკრიმანციის შემცირებას და აღნიშნულ საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას. პროექტი ხორციელდება განათლების განვითარების და დასაქმების, თელავის განათლების განვითარების და დასაქმების და ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმების აკრძალვის საერთაშორისო კამპანიის საქართველოს კომიტეტი „ოტავა 98“ პარტნიორობით.

ხელფასები საჯარო სექტორში – საიას რეკომენდაციები საჯარო სამსახურის ბიუროს

2017 წლის 6 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ და საჯარო სამსახურის ბიურომ საზოგადოებას წარუდგინა „საჯარო დაწესებულებაში ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, რომელიც ახლებურად განსაზღვრავს საჯარო სამსახურში ანაზღაურების წესსა და ოდენობას.

არასამთავრობო ორგანიზაცია საია მიესალმება „საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების თაობაზე კანონპროექტის შემუშავებას, თუმცა კანონპროექტში არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებს.

კანონპროექტის სამართლებრივი ანალიზის შედეგად, საიამ საჯარო სამსახურის ბიუროს წარუდგინა შემდეგი რეკომენდაციები, რომლებსაც ოფიციალურ ვებ-გვერდზე აქვეყნებს:

 1. ცენტრალური და ავტონომიური რესპუბლიკის დაწესებულებებში საჯარო მოხელეთა ანაზღაურება განისაზღვროს ერთი და იმავე (დანართი 1) კოეფიციენტების სისტემის საფუძველზე;
 2. გაუქმდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეების ანაზღაურების კოეფიციენტებს შორის განსხვავება მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით და ყველა მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს შესაძლებლობა თანაბრად გამოიყენოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის შექმნილი ანაზღაურების ცხრილი (დანართი 2), მისი შესაძლებლობის ფარგლებში და არ მოხდეს დამატებითი ფინანსური ბარიერების დაწესება;
 3. განისაზღვროს საჯარო მოხელის მიერ დაკავებული პოზიციის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის განსაზღვრული კატეგორიების მინიჭების წესი და კრიტერიუმები, რათა აღნიშნული საკითხი არ დარჩეს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის დისკრეციულ უფლებამოსილებაში;
 4. გაიზარდოს საკლასო დანამატის პროცენტული ოდენობა გაიზარდოს (1 კლასი დაიწყოს სულ მცირე 5%-დან), რათა უზრუნველყოს საჯარო მოხელეთა შორის მოტივაციის გაზრდა;
 5. განისაზღვროს ერთჯერადად გაცემული სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს ზღვრული ოდენობა თანამდებობრივი სარგოს თვიური ოდენობის 10%-დან 30%-მდე;
 6. ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებს არ ჰქონდეთ სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების უფლება;
 7. გაუქმდეს ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის ანაზღაურების განსაზღვრის საგამონაკლისო წესი;
 8. გათანაბრდეს ცენტრალური და ავტონომიური რესპუბლიკების იდენტური სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირების სარგოების კოეფიციენტები;
 9. სახელმწიფო-პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს არ ჰქოდეთ უფლება მიიღონ სახელფასო დანამატი და ფულადი ჯილდო;
 10. დეტალურად განისაზღვროს კერძო სექტორთან კონკურენციის მუხლი და განისაზღვროს სფეროები, სადაც საქართველოს მთავრობას ექნება უფლება განსაზღვროს თანამდებობათა ჩამონათვალი.
 11. სახელმწიფო-პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირების ანაზღაურების სისტემა ამოქმედდეს კანონის ამოქმედებასთან ერთად და არა საგამონაკლისო წესით 2021 წლის იანვრიდან;
 12. ანაზღაურების ახალი სისტემის ამოქმედებამ არ გამოიწვიოს საჯარო მოსამსახურეთა არსებული ანაზღაურების შემცირება.“

სექტემბრის ბოლოს, კანონპროექტი საპენსიო რეფორმის შესახებ გამოქვეყნდება 

საპენსიო რეფორმის შესახებ კანონპროექტი საჯარო თვის ბოლოს გახდება.

რას გულისხმობს საპენსიო რეფორმა ? 

2014 წელს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, შეიქმნა საპენსიო რეფორმის სამსახური, რომლის მიზანია, საქართველოს საპენსიო სისტემის რეფორმის კონცეფციის შემუშავება და დანერგვა. საპენსიო სისტემის ახალ მოდელზე საქართველო სწორედ 2017 წელს გადავა.

კერძო საპენსიო სისტემა „განსაზღვრული შენატანის“ პრინციპს დაეფუძნება (Defined Contribution). ასეთი სისტემის თანახმად, კერძო საპენსიო ფონდში დაგროვებული თანხა დამოკიდებულია ინდივიდუალურ შენატანებზე, საპენსიო ფონდის ამონაგებსა და დასაქმების ხანგრძლიობაზე (რაც უფრო დიდი ხნის მანძილზე მოხდება პორტფელში ინვესტირება, მით უფრო მაღალი ფინანსური შედეგი დადგება). განსაზღვრული შენატანების პრინციპის თანახმად, მოქალაქის მიერ სამომავლოდ მისაღები სარგებელი პირდაპირ დაკავშირებულია პირის მიერ წლების განმავლობაში გამომუშავებულ ხელფასსა და შენატანებზე. თუმცა, კერძო დაგროვებითი სისტემის მონაწილეები იმავდროულად მიიღებენ არსებულ სოციალურ პენსიას.

კერძო დაგროვებითი სისტემის სარგებლის ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია ყოველთვიური შენატანების პროცენტული მაჩვენებელი ხელფასთან მიმართებაში. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს გათვალისწინებით, საპენსიო ფონდში ყოველთვიური შენატანების ოდენობა განისაზღვრა 6%-ით. რეკომენდირებულია, რომ შენატანების კოეფიციენტმა საშუალო ვადიანი პერიოდში 8%-ს მიაღწიოს. შენატანების პროცენტული ოდენობა (6%) დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და მთავრობას შორის გადანაწილდება.

საჯარო სექტორი და სახელწიფო საკუთრებაში მყოფი კომპანიები თანამშრომლებს დააფინანსებენ იგივე წესით, როგორც კერძო სექტორის შემთხვევაში.

კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის საფუძველზე მოხდება. თუმცა, მნიშვნელოვანია სავალდებულო პრინციპის არსებობა დამსაქმებელსა და სახელმწიფოს მიმართ.

რეფორმის განხორციელების ფისკალური ხარჯები შედგება სამი კომპონენტისგან:

 1. სახელმწიფოს 2%-იანი კონტრიბუცია;
 2. სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციების თანამშრომლებისათვის დამსაქმებლის მიერ განხორციელებული შენატანი
 3. დამსაქმებლის 2%-იანი შენატანის განთავისუფლება 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადისგან.

ახალი მოდელი გულისხმობს სისტემაში ჩართული დასაქმებული პირის მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში კვლავ 20%-ის გადახდას, საიდანაც სახელმწიფო თავის თავზე იღებს ვალდებულებას, 2% მიმართოს პირის დაგროვებითი ანგარიშისკენ. ამის პარალელურად, მოქალაქე დამატებით 2%-ს რიცხავს საპენსიო ფონდში, დამსაქმებელი კი, თავის მხრივ, კიდევ 2%-ს. შესაბამისად, ვიღებთ მოდელს, სადაც ხელფასის 6% ტოლფასად დასაქმებულის, დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს მხრიდან მიემართება დასაქმებულის დაგროვებითი ანგარიშისკენ, რომელსაც კერძო საფინანსო ინსტიტუტები მართავენ. სხვაგვარად შეიძლება ასეც ითქვას: დასაქმებულს ავტომატურად ჩამოეჭრება ხელფასის 22%, თუმცა ეცოდინება, რომ აქედან 4% მის დაგროვებით ანგარიშზე აისახება, რასაც დამატებით დამსაქმებლის მიერ ჩარიცხული 2%-იც დაემატება.

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის განცხადებით, ცოტა ხანში რეფორმა, კიდევ უფრო ფართო განხილვის მიზნით, საზოგადოების წინაშე გამოვა.

 

1 იანვრიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში თანამშრომლების საქმიანობის შეფასების სისტემა სრული დატვირთვით ამოქმედდება

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში თანამშრომლების საქმიანობის და მათი კარიერული წინსვლის შეფასების სისტემა დაინერგა. ამის შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს პრესსამსახურმა 2017 წლის ივლისში გაავრცელა.

უწყებამ ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით აღნიშნული რეფორმა ბრიტანელი ექსპერტების დახმარებით, ბრიტანეთის მთავრობის  “კარგი მმართველობის ფონდის (Good Governance Fund)“ მიერ მხარდაჭერილი პროგრამის ფარგლებში განახორციელა. შეფასების სისტემა ითვალისიწნებს თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასებას, მათი პროფესიული ზრდის და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს.  პროექტის განხორციელებაში, სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან ერთად, აქტიურად იყვნენ ჩართული ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია PwC-ის მიერ მოწვეული ქართველი და უცხოელი ექსპერტები. სამინისტროში ჩატარებული დიაგნოსტიკის საფუძველზე, ექსპერტებმა შეიმუშავეს რეკომენდაციები,რომელიც ხელს შეუწყობს შეფასების მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებას, მის სამართლებრივ მოწესრიგებას და სამინისტროს სისტემაში დანერგვას, ასევე უწყების ინსტიტუციურ და ორგანიზაციულ განვითარებას.

​ამ ეტაპზე უწყებაში საპილოტე რეჟიმში მიმდინარეობს სისტემის დანერგვა და 1 იანვრიდან ის უკვე სრული დატვირთვით ამოქმედდება. აღსანიშნავია, რომ საგრაეო საქმეთა სამინისტრო ერთ-ერთი პირველთაგანია საჯარო უწყებებს შორის ვინც აღნიშნულ სისტემას დანერგავს.

სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც სტაჟიორებისთვის 150 ლარიან სტიპენდიას ითვალისწინებს

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 04 აპრილის N182 დადგენილებით ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა“ დამტკიცდა.

პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნად პროფესიებში სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებით და/ან სამუშაო ადგილებზე შემდგომი სტაჟირებით, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ამ გზით სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმების ხელშეწყობა.

პროგრამის განმახორციელებელია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო.

პროგრამის დეტალების შესახებ მივმართეთ  ამავე სამინისტროს და გამოთხოვილ ინფორმაციას  უცვლელად გთავაზობთ.

HR hub: რას ითვალისწინებს სტაჟირების სახელწიფო პროგრამა?

სტაჟირების პროგრამა ითვალისწინებს – დამსაქმებლებთან შეთანხმებით ვაკანტურ ან/და პერსპექტიულ სამუშაოს ადგილზე/ადგილებზე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება/სწავლებას შემდგომი დასაქმების მიზნით, არაუმეტეს 3 თვისა.

HR hub: როგორ შეუძლით დამსაქმებლებს პროგრამაში ჩართვა?

სტაჟირების შემთხვევაში, პროგრამის მიმწოდებლად რეგისტრაცია შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ სტაჟირების მიმწოდებლად რეგისტრირების მომენტისათვის დამსაქმებელს აქვს ვაკანტური ან/და პერსპექტიული სამუშაო ადგილი/ადგილები და მზადაა, მიიღოს სტაჟირების მსურველი სამუშაოს მაძიებლები შემდგომი დასაქმების მიზნით. შედეგად, სტაჟირების დასრულების შემდგომ, კონკურენციის საფუძველზე, დაასაქმოს მის მიერ შერჩეული სტაჟიორები ვაკანტურ ან/და პერსპექტიულ სამუშაო ადგილებზე.

დამსაქმებელმა, რომელსაც სურს ისარგებლოს აღნიშნული პროგრამით, უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის სერვის-ცენტრს სტაჟირების ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით. ხელშეკრულება ითვალისწინებს სტაჟირების დასრულების შემდეგ, მინიმუმ ერთ სტაჟიორთან, არანაკლებ 6 თვის ვადით შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას.

HR hub: ვინ წარმოადგენს პროგრამის სამიზნე ჯგუფს?

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სამუშაოს მაძიებლებად სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა – www.worknet.gov.ge-ზე და აგრეთვე ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ კურსდამთავრებულები.

სტაჟირების გავლის მსურველები აფორმებენ შეთანხმებას სააგენტოსთან. შეთანხმების გაფორმების შემდეგ, ისინი ითვლებიან პროგრამის მონაწილედ.

ისევე როგორც სხვა დასაქმების ხელშემწყობი სერვისების, მოსახლეობისთვის შეთავაზების მომენტში, ჩვენ პირველ რიგში ვაყენებთ მოწყვად ჯგუფებს. ესენია: შშმ პირები, სოციალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული პირები, პრობაციონერები,  ყოფილი პატიმრები, გოგონები 16 წლის ასაკიდან ზევით, რომლებიც ნაადრევ ქორწინებაში იმყოფებიან. პირველ რიგში ვცდილობთ, ამ კატეგორიის ხალხს მივცეთ კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალება.

HR hub: სტაჟირება ანაზღაურებადია?

სტაჟირების გავლის მსურველებს სტაჟირების მიმდინარეობის დროს ჩაერიცხებათ სახელმწიფო სტიპენდია 150 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ყოველწლიურად, შესაბამისად მისი განხორციელება დაგეგმილია 2018 წელსაც.

HR hub: დღემდე რადენმა ორგანიზაციამ/კომპანიამ და ბენეფიციარმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით?

2015 წლიდან დღემდე აღნიშნული პროგრამის შესახებ ინფორმაცია 1000-მდე ორგანიზაციას მიეწოდა. აღნიშნული პროგრამის განხორციელების დაწყებიდან, პროგრამაში დღევანდელი მონაცემებით სულ ხელშეკრულება გაფორმდა 27 ორგანიზაციასთან.

2015 წლიდან მიმდინარე ეტაპამდე სტაჟირებაში ჩართული იყო 130 ბენეფიციარი: 2015 წელს – 2 ბენეფიციარი, 2016 წელს – 47, ხოლო, 2017 წელს, დღევანდელი მონაცემებით – 81 მოსარგებლე (პროგრამა გრძელდება წლის ბოლომდე, შესაბამისად, გაიზრდება ბენეფიციართა რაოდენობაც).

HR მენეჯერი: მაია რობაქიძე – “ყველა ადამიანი შესაძლებლობებისა და თვისებების უნიკალური ნაკრებია”

რუბრიკის “HR მენეჯერი” მიზანია საზოგადოებას გავაცნოთ წარმატებული HR მენეჯერები. ჩვენ მათ შესახებ დავწერთ, თავგადასავლებსა და ისტორიებს მოგიყვებით. Continue reading “HR მენეჯერი: მაია რობაქიძე – “ყველა ადამიანი შესაძლებლობებისა და თვისებების უნიკალური ნაკრებია””

21-22 ნოემბერს “ფაბრიკაში” ორდღიანი ღონისძიება “Content Strategy In Real Time” გაიმართება

HR hub ჩვეული რიტმით განაგრძობს ინოვაციური, კრეატიული ღონისძიებების ჩატარებასა და მხარდაჭერას.

2017 წლის 21-22 ნოემბერს, OGI Europe-ის ორგანიზებით და HR hub ის მხარდაჭერით „ფაბრიკაში“ კრეატიული ვორქშოპი გაიმართება. ორდღიანი ღონისძიება Content Strategy In Real Time განკუთვნილია როგორც HR მენეჯერებისა (HR ბრენდინგისა და კომუნიკაციის მენეჯერებისთვის) და მარკეტერებისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

ღონისძიების მთავარი თემეია:

 • გამორჩეული, დასამახსოვრებელი, მოწონებადი, აქტუალური მარკეტინგული კონტენტის შექმნა და ამ ყველაფრის მორგება გაყიდვების სტრატეგიასთან;
 • როგორ მივაწოდოთ კომპანიის შესახებ ინფორმაცია/ამბავი მომხმარებელს ისე, რომ  გამოვიწვიოთ მათში დადებითი ემოცია და მოვიპოვოთ ერთგულება;
 • როგორ გავიგოთ მომხმარებლების სურვილები და შევქმნათ შესაბამისი კონტენტი;
 • მომხმარებლის მაქსიმალური ჩართულობის მიღწევა სოციალური მედიისა და სხვა მარკეტინგული არხების გამოყენებით;
 • Mobile video ტრენინგი;
 • 2017 წლეს ბრენდის კონტენტის მარცხის გამომწვევი მიზეზების ანალიზი.

ღონისძიება დატვირთული იქნება საინტერესო და სახალისო პრაქტიკული დავალებებითა და თამაშებით.

ვორქშოპს ჩაატარებს სპიკერი და კონტენტ სტრატეგი, ქოფირაითერი, მრავალი ჯილდოს მფლობელი Jon Burkhart, რომელიც მუშაობდა ისეთ ბრენდებთან როგორიცაა Heineken, BBC, Adidas, Samsung  და სხვა. კანის ლომების კრეატივის საერთაშორისო ფესტივალისთვის, ჯონმა ‘happy hour show’ შექმნა.

ის გახლავთ  TBC Global Ltd – ის დამფუძნებელი, Newsjacking-ის თანაავტორი, The Urgent Genius of Real-time Advertising-ის თანადამფუძნებელი.

დღესდღეობით HR მენეჯერებისთვის, როგორც სტრატეგიული ბიზნეს პარტნიორებისთვის, საინტერესო და სასარგებლოა მარკეტინგული საკითხების ცოდნაც, ამიტომ გელოდებით თქვენს მარკეტინგის გუნდთან ერთად. ყველა მონაწილე მიიღებს სერტიფიკატს და ტრენერისგან საჩუქარს.

ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების გაყივა დაწყებულია. ბილეთის ღირებულებაა 1000 ევრო.

HR hub-ის მხარდამჭერით, სპეციალურად ჰაბის წევრებისთვის და მათი მარკეტინგიდეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის მოქმედებს 30%-40%-იანი ფასდაკლება.

 • ბილეთის ღირებულება ფასდაკლებით – 700 ევრო;
 • 2 და მეტი თანამშრომელი ერთი ორგანიზაციიდან – 600 ევრო.

ღონისძიების დეტალური აღწერა: https://goo.gl/9iomBK

იჩქარეთ, ღონისძიებაზე დასასწრები ბილეთების რაოდენობა შეზღუდულია.

შეგვეხმიანეთ hrhubgeorgia@gmal.com თუ გსურთ ჰაბის სპეციალური ფასდაკლებით სარგებლობა და გამოგიგზავნით სპეციალური ფასდაკლების ბარათს. ბილეთის შესაძენად დაუკავშირდით: +36 20 347 5837

Zsolt Buzgó, z.buzgo@ogieurope.com, წარადგინეთ ჩვენი ბარათი და ისარგებლეთ ფასდაკლებით.

გელოდებით ყველაზე შემოქმდებით და ინტერაქციულ ვორქშოპზე!

ღონისძიების მთავარი მედია მხარდამჭერია www.Marketer.ge – Nations Favourite Business Informer

 

დამსაქმებლის ბრენდინგის 5 დიდებული მაგალითი

კომპანიის იმიჯზე ზრუნვა, დამსაქმებლის ბრენდინგი ე.წ. Employer Branding ყველა კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავია.

მაინც როგორ უნდა შევქმნათ დამსაქმებლის ბრენდი? როგორ დავაინტერესოთ ტალანტები, რომლებიც ჩვენი კომპანიის წარმატებას განაპირობებენ. ინსპირაციისთვის, გავეცნოთ 5 დიდი ბრენდის ისტორიას, რომლებმაც ეს იდეა სრულიად ახალ დონეზე აიყვანეს.

L’Oreal

კოსმეტიკური გიგანტი L’oreal მუდმივად იყო და არის ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი დამსაქმებელი, მაგრამ ბოლო წლებში ბაზრის სწრაფმა ზრდამ ყველა ახალი მიმართულებით ტოპ ტალანტის მოძიება ლ’ორეალს მნიშვნელოვნად გაურთულა და შედეგად, კომპანია საკუთარი რეკრუტმენტის სტრატეგიების სისწორეზე დააფიქრა.

თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ L’oreal-ს დამსაქმებლის ბრენდინგის კუთხით ძალიან ნათელი მესიჯები აქვს. მათი  ყოველი ქმედება კომპანიას წარმოაჩენს, როგორც:

 • ამაღელვებელი გამოცდილება
 • შთამაგონებელი გარემო
 • უნაკლოობისკენ  სწრაფვის სკოლა

Google

გუგლი ყოველთვის ყველაზე სასურველი დამსაქმებლების სიის სათავეში იმყოფება (თუ საერთოდ პირველ ადგილზე არა), მაგრამ როგორ ინარჩუნებენ ისინი დამსაქმებლის ასეთ ძლიერ ბრენდს? ზუსტად ისე, როგორც თავად კომპანია ფუნქციონირებს: ინოვაციებით

gDNA პროექტის ფარგლებში, Google-მა მნიშვნელოვანი რესურსი დახარჯა იმის გასარკვევად, თუ რამდენად დაცულია მათი თანამშრომლების ე.წ. Work-Life ბალანსი, რაც მილენიალებისთვის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს. აღნიშნულმა კვლევამ მენეჯმენტს საშუალება მისცა დახმარებოდნენ თანამშრომლებს სამუშაოსა და ცხოვრების ჰარმონიულად შეთანხმებაში. მეორე მხრივ კი, კვლევის რეზულტატების საჯაროდ გამოქვეყნებით, კომპანიამ ერთმნიშვნელოვნად განაცხადა, რომ მათი მთავარი საზრუნავი თანამშრომლების კეთილდღეობა და კმაყოფილებაა.

Starbucks

როგორც gDNA-ს შემთხვევაში ვნახეთ, საუკეთესო ბრენდინგ საკომუნიკაციო სტრატეგიებში არსებული თანამშრომლების ჩართვა სწორი გადაწყვეტილებაა. მაგალითად, Starbucks ამას შედარებით უფრო პირდაპირ, სოციალური მედიის დახმარებით აკეთებს. #sbuxjobschat ჰეშთეგის გამოყენებით, ადამიანებს ტვიტერსა და ინსტაგრამზე შეუძლიათ პირდაპირ გაესაუბრონ სტარბაქსის არსებულ თანამშრომლებს, მოიძიონ საჭირო ინფორმაცია და მიიღონ კომპანიის, როგორც დამქირავებლის რეალური სურათი. თანამშრომლების აქტიურად ჩართვითა და პოტენციური თანამშრომლების მაქსიმალურად დაინტერესებით, სტარბაქსი ნათლად გვიჩვენებს მის დამოკიდებულებას თანამშრომლების შერჩევის მიმართ, რითაც მის, დამქირავებლის ბრენდს კიდევ უფრო აძლიერებს.

Salesforce

2015 წელს, საერთაშორისო ჟურნალმა Fortune, Salesforce ტოპ 10 საუკეთესო დამქირავებელს შორის დაასახელა. აღნიშნულ რანჟირებაში დიდი წვლილი კომპანიის ბრენდის იმიჯს მიუძღვის. Salesforce-მა საკუთარი დამქირავებლის ბრენდის განვითარება მთლიანად მიანდო თავის თანამშრომლებს, ეს კი ძალიან ძლიერი და ყოვლისმომცველი რეფერალური პროგრამის წყალობით მოახერხა. წარმოუდგენელი სამსახურეობრივი ბენეფიტები, როგორიცაა პირველი კლასის თვითმფრინავის ბილეთი, 5000$ სახარჯო ფული და სხვა, საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ სტაჟიორების 60%-ს კომპანიაში დარჩენის სურვილი გამოეთქვა. ისეთი  გარემოს შექმნით, სადაც შერჩევის პროცესს დიდწილად არსებული თანამშრომლები აპიარებენ და განაგებენ კიდეც, კომპანიამ შეძლო ძალიან ჯანსაღი და მიმზიდველი კომუნიკაციის დამყარება პოტენციურ და არსებულ თანამშრომლებს შორის.

Acuity Insurance

2015 წელს, ვისკონსინში დაარსებულმა კომპანიამ ზემო აღნიშნული ჟურნალ Fortune-ის ტოპ ათი დამსაქმებლის სიაში მესამე ადგილი დაიკავა. დიდწილად ეს განაპირობა მათმა შთამაგონებელმა ბრენდ იმიჯმა თანამშრომლებისა და შერჩევის პროცესის მიმართ. Acuity თანამშრომლებს წარმოუდგენელ სამსახურეობრივ ბენეფიტებს სთავაზობს: განათლების დასაფინანსებელი ულიმიტო ფონდები, კომპენსირებული სამუშაო კვირები და ასევე მნიშვნელოვანი სამედიცინო პაკეტები.

 ალბათ ყველაზე მთავარი მაინც ისაა, რომ ხელმძღვანელობა თანამშრომლებს ნებას რთავს თავიანთი სიტყვა თქვან კომპანიის მომავლის, გეგმებისა და სტრატეგიების განვითარების კუთხით, რაც ხორციელდება კიდეც ფართომასშტაბიან შეხვედრებსა და სხვადასხვა აქციების შედეგად, როგორიცაა, მაგალითად, თანამშრომელთა სახელზე ქველმოქმედების გაწევა და სხვა.

დამსაქმებლის ბრენდინგი თანამშრომლების შერჩევის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს შეადგენს. ეს 5 ბრენდი კი ამას იდეალურად ახორციელებს.

სტატიის ავტორი:  რატი წიკლაური

წყარო: http://www.thegarnergrp.com/blog/5-great-employer-branding-examples

GWP -ის თანამშრომლები ხანძრით დაზიანებულ ტერიტორიებზე აღდგენით სამუშაოებში ჩაერთვებიან

“ბორჯომის ხეობაში, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში კომპანიები ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი, რუსთავის წყალი და მცხეთის წყალი ჩაერთვებიან. Continue reading “GWP -ის თანამშრომლები ხანძრით დაზიანებულ ტერიტორიებზე აღდგენით სამუშაოებში ჩაერთვებიან”

ბიბლუსს ადამიანური რესურსების მართვის ახალი ხელმძღვნელი ჰყავს

21 აგვიტსოდან ბიბლუსის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს სალომე გოძელანძე ხელმძღვანელობს. Continue reading “ბიბლუსს ადამიანური რესურსების მართვის ახალი ხელმძღვნელი ჰყავს”